एउटैघरमाबस्नेठूलोवाववस्ततृ पररवारहरूका लावि विर्देशिका
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
i


i

Up-to-date Information

Up-to-Date Info: To find the latest CDC information on this topic go to: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

एउटैघरमाबस्नेठूलोवाववस्ततृ पररवारहरूका लावि विर्देशिका
Filetype[PDF-634.83 KB]


Details:
  • Alternative Title:
    Guidance for large or extended families living in the same household [Nepali]
  • Description:
    Guidance for large or extended families living in the same household [Nepali] वृद्ध वयस्कहरू र गम्भीर चिच्कत्स्कीय अवस्था ्ए्कथा ्कु नै पचन उमरे ्कथा मथाचन्सहरू ्कोरोनथा ्थाइर्स रोग 2019 (COVID-19) बथाटचबमथारभीहुनेउच्चजोखिममथाहुन्छन्।यदितपाईकंोघरमायी उमरेकामादिसहरूहुिहुुन्छभि,ेपररवारकासबैसिसयहरूले आफू हरू उच्च जोखिममा ्छु भन्े मािरे वयवहार गिनुपु ्छनु । ठू लथा वथा चवस्ृ् पररवथारहरूमथा ्सँगै बसने मथाचन्सहरूलथाई यचि ठथाउँ ्कम ्छ ्ने यो ्कचठन हुन ्सक्छ। ्पथाई्कं ो पररवथारमथा ्सबै्निथा ्संवेिनशभील हुने वयचतिलथाई ्सरु खषि् गन्न चनमन जथान्कथारभी मद्द्गथार हुन ्सक्छ। cdc.gov/COVID19 CS 316538-Q 04/30/2020 COVID19_Family-Guidance_NE_Nepali.pdf
  • Document Type:
  • Main Document Checksum:
  • File Type: