एउटैघरमाबस्नेठूलोवाववस्ततृ पररवारहरूका लावि विर्देशिका
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i

i

Up-to-date Information

Up-to-Date Info: To find the latest CDC information on this topic go to: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

एउटैघरमाबस्नेठूलोवाववस्ततृ पररवारहरूका लावि विर्देशिका

Filetype[PDF-634.83 KB]


 • Nepali

 • Details:

  • Alternative Title:
   Guidance for large or extended families living in the same household [Nepali]
  • Description:
   Guidance for large or extended families living in the same household [Nepali] वृद्ध वयस्कहरू र गम्भीर चिच्कत्स्कीय अवस्था ्ए्कथा ्कु नै पचन उमरे ्कथा मथाचन्सहरू ्कोरोनथा ्थाइर्स रोग 2019 (COVID-19) बथाटचबमथारभीहुनेउच्चजोखिममथाहुन्छन्।यदितपाईकंोघरमायी उमरेकामादिसहरूहुिहुुन्छभि,ेपररवारकासबैसिसयहरूले आफू हरू उच्च जोखिममा ्छु भन्े मािरे वयवहार गिनुपु ्छनु । ठू लथा वथा चवस्ृ् पररवथारहरूमथा ्सँगै बसने मथाचन्सहरूलथाई यचि ठथाउँ ्कम ्छ ्ने यो ्कचठन हुन ्सक्छ। ्पथाई्कं ो पररवथारमथा ्सबै्निथा ्संवेिनशभील हुने वयचतिलथाई ्सरु खषि् गन्न चनमन जथान्कथारभी मद्द्गथार हुन ्सक्छ। cdc.gov/COVID19 CS 316538-Q 04/30/2020 COVID19_Family-Guidance_NE_Nepali.pdf
  • Document Type:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  More +

  Related Documents