Egzaklowo-bitadyèn – ToxFAQsTM
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
Filetype[PDF-181.16 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   Hexachlorobutadiene – ToxFAQsTM : CAS# 87-68-3 [Hatian Creole]
  • Description:
   Hexachlorobutadiene – ToxFAQsTM : CAS# 87-68-3 [Hatian Creole] Fèy enfòmasyon sa a bay repons pou pifò kesyon moun poze souvan (FAQs) sou sante konsènan egzaklowo-bitadyèn. Pou jwenn plis enfòmasyon, rele Sant Enfòmasyon CDC (CDC Information Center) nan nimewo 1-800-232-4636. Fèy enfòmasyon sa a se youn nan yon seri rezime sou sibstans danjere ak efè yo genyen sou sante. Enfòmasyon sa yo enpòtan paske sibstans sa a ka danjere pou ou. Lè ou ekspoze nan nenpòt sibstans danjere, efè li depannde dòz la, kantite tan ou ekspoze ladan, kijan ou ekspoze ladan, karakteristik pèsonèl ou ak abitid ou, epitou si gen lòt sibstans chimik ki la lè ou ekspoze ladan. REZIME: Moun ekspoze sitou nan egzaklowo-bitadyèn lè yo respire li nan lè ki nan espas travay yo. Moun k ap viv toupre kote ki gen dechè danjere ka ekspoze ladan lè yo respire lè oswa lè yo bwè dlo ki kontamine. Etid yo fè sou bèt yo sijere egzaklowo- bitadyèn kapab domaje ren ak fwa bèt yo, epitou li ka lakòz bèt yo gen timè nan ren. Yo te jwenn sibstans chimik sa a nan omwen 47 sou 1,416 chantye nan Lis ki Gen Priyorite Nasyonal [National Priorities List (NPL)] Ajans Pwoteksyon Anviwònman [Environmental Protection Agency (EPA)] te idantifye. CS249955-V tfacts42_haitian.pdf
  • Series:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  Related Documents

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov