Hexachlorobutadiene - ToxFAQsTM : CCAS soá 87-68-3
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
Filetype[PDF-206.43 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   Hexachlorobutadiene – ToxFAQsTM : CAS# 87-68-3 [Vietnamese]
  • Description:
   Thaùng 9 naêm 1995 Hexachlorobutadiene – ToxFAQsTM : CAS# 87-68-3 [Vietnamese] Tôø thoâng tin naøy traû lôøi caùc caâu hoûi y teá thöôøng gaëp (FAQ) nhaát veà hexachlorobutadiene. Ñeå bieát theâm thoâng tin, haõy goïi Trung Taâm Thoâng Tin CDC theo soá 1-800-232-4636. Tôø thoâng tin naøy laø moät trong nhöõng baûn toùm taét veà caùc chaát ñoäc haïi vaø taùc ñoäng cuûa chuùng ñoái vôùi söùc khoûe. Thoâng tin naøy quan troïng vì chaát naøy coù theå gaây haïi cho quyù vò. Caùc taùc haïi do phôi nhieãm baát kyø chaát ñoäc haïi naøo phuï thuoäc vaøo lieàu löôïng, thôøi gian, caùch thöùc quyù vò bò phôi nhieãm, ñaëc ñieåm vaø thoùi quen caù nhaân, vaø vieäc lieäu coù hieän dieän caùc chaát hoùa hoïc khaùc hay khoâng. TOÙM TAÉT: Haàu heát tình traïng phôi nhieãm vôùi hexachlorobutadiene xuaát phaùt töø vieäc hít phaûi chaát naøy trong khoâng khí taïi nôi laøm vieäc. Nhöõng ngöôøi soáng gaàn caùc cô sôû xöû lyù chaát thaûi ñoäc haïi coù theå bò phôi nhieãm vôùi chaát naøy do hít phaûi khoâng khí hoaëc uoáng nöôùc bò nhieãm chaát naøy. Caùc nghieân cöùu treân ñoäng vaät cho thaáy raèng hexachlorobutadiene coù theå gaây toån thöông thaän vaø gan vaø coù theå gaây ra caùc khoái u ôû thaän. Hoùa chaát naøy ñaõ ñöôïc tìm thaáy ôû ít nhaát 47 trong toång soá 1,416 cô sôû thuoäc Danh Saùch Öu Tieân Quoác Gia (NPL) do Cô Quan Baûo Veä Moâi Tröôøng (EPA) xaùc ñònh. CS249955-V tfacts42_vietnamese.pdf
  • Series:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  Related Documents

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov