Cadmium- ToxFAQs™ : CAS soá 7440-43-9
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
Filetype[PDF-199.71 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   Cadmium - ToxFAQs : CAS#: 7440-43-9 [Vietnamese]
  • Description:
   Cadmium - ToxFAQs : CAS#: 7440-43-9 [Vietnamese] Thaùng 10 naêm 2012 Tôø thoâng tin naøy traû lôøi caùc caâu hoûi y teá thöôøng gaëp (FAQ) nhaát veà cadmium. Ñeå bieát theâm thoâng tin, haõy goïi Trung Taâm Thoâng Tin CDC theo soá 1-800-232-4636. Tôø thoâng tin naøy laø moät trong nhöõng baûn toùm taét veà caùc chaát ñoäc haïi vaø taùc ñoäng cuûa chuùng ñoái vôùi söùc khoûe. Hieåu bieát veà thoâng tin naøy laø ñieàu quan troïng, vì chaát naøy coù theå gaây haïi cho quyù vò. Caùc taùc haïi do phôi nhieãm baát kyø chaát ñoäc haïi naøo phuï thuoäc vaøo lieàu löôïng, thôøi gian, caùch thöùc quyù vò bò phôi nhieãm, ñaëc ñieåm vaø thoùi quen caù nhaân, vaø vieäc lieäu coù hieän dieän caùc chaát hoùa hoïc khaùc hay khoâng. CAÙC ÑIEÅM NOÅI BAÄT: Phôi nhieãm vôùi cadmium xaûy ra chuû yeáu ôû nôi laøm vieäc, nôi saûn xuaát caùc saûn phaåm coù chöùa cadmium. Ngöôøi daân noùi chung bò phôi nhieãm do hít phaûi khoùi thuoác laù hoaëc aên caùc thöùc aên coù chöùa cadmium. Cadmium gaây toån haïi cho thaän, phoåi vaø xöông. Cadmium ñaõ ñöôïc tìm thaáy ôû ít nhaát 1,014 trong toång soá 1,669 cô sôû thuoäc Danh Saùch Öu Tieân Quoác Gia (NPL) do Cô Quan Baûo Veä Moâi Tröôøng (EPA) xaùc ñònh. CS249955-I tfacts5_vietnamese.pdf
  • Series:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  Related Documents

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov