Kadmyòm- ToxFAQs :CAS # 7440-43-9
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.

Search our Collections & Repository

All these words:

For very narrow results

This exact word or phrase:

When looking for a specific result

Any of these words:

Best used for discovery & interchangable words

None of these words:

Recommended to be used in conjunction with other fields

Language:

Dates

Publication Date Range:

to

Document Data

Title:

Document Type:

Library

Collection:

Series:

People

Author:

Help
Clear All

Query Builder

Query box

Help
Clear All

For additional assistance using the Custom Query please check out our Help Page

Filetype[PDF-185.19 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   Cadmium - ToxFAQs : CAS#: 7440-43-9 [Haitian]
  • Description:
   Cadmium - ToxFAQs : CAS#: 7440-43-9 [Haitian]

   Fèy enfòmasyon sa a bay repons pou pifò kesyon moun poze souvan (FAQs) sou sante konsènan kadmyòm. Pou jwenn plis enfòmasyon, rele Sant Enfòmasyon CDC (CDC Information Center) nan nimewo 1-800-232-4636. Fèy enfòmasyon sa a se youn nan yon seri rezime sou sibstans danjere ak efè yo genyen sou sante. Li enpòtan pou ou konprann enfòmasyon sa yo paske sibstans sa a ka danjere pou ou. Lè ou ekspoze nan nenpòt sibstans danjere, efè li depannde dòz la, kantite tan ou ekspoze ladan, kijan ou ekspoze ladan, karakteristik pèsonèl ou ak abitid ou, epitou si gen lòt sibstans chimik ki la lè ou ekspoze ladan.

   REZIME: Moun ekspoze nan kadmyòm sitou nan espas travay kote yo fè pwodui abaz kadmyòm. Popilasyon jeneral la ekspoze ladan lè yo respire lafimen sigarèt oswa lè yo manje sa ki kontamine avèk kadmyòm. Kadmyòm domaje ren, poumon, ak zo. Yo te jwenn kadmyòm nan omwen 1,014 sou 1,669 chantye nan Lis ki Gen Priyorite Nasyonal [National Priorities List (NPL)] Ajans Pwoteksyon Anviwònman [Environmental Protection Agency (EPA)] te idantifye.

   CS249955-I

   tfacts5_haitian.pdf

  • Series:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  Related Documents

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov