Welcome to CDC stacks |
Stacks Logo
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All Simple Search
Advanced Search
Kadmyòm- ToxFAQs :CAS # 7440-43-9
 • Published Date:
  Oktòb 2012
 • Series:
 • Language:
Filetype[PDF-185.19 KB]


Details:
 • Alternative Title:
  Cadmium - ToxFAQs : CAS#: 7440-43-9 [Haitian]
 • Description:
  Cadmium - ToxFAQs : CAS#: 7440-43-9 [Haitian]

  Fèy enfòmasyon sa a bay repons pou pifò kesyon moun poze souvan (FAQs) sou sante konsènan kadmyòm. Pou jwenn plis enfòmasyon, rele Sant Enfòmasyon CDC (CDC Information Center) nan nimewo 1-800-232-4636. Fèy enfòmasyon sa a se youn nan yon seri rezime sou sibstans danjere ak efè yo genyen sou sante. Li enpòtan pou ou konprann enfòmasyon sa yo paske sibstans sa a ka danjere pou ou. Lè ou ekspoze nan nenpòt sibstans danjere, efè li depannde dòz la, kantite tan ou ekspoze ladan, kijan ou ekspoze ladan, karakteristik pèsonèl ou ak abitid ou, epitou si gen lòt sibstans chimik ki la lè ou ekspoze ladan.

  REZIME: Moun ekspoze nan kadmyòm sitou nan espas travay kote yo fè pwodui abaz kadmyòm. Popilasyon jeneral la ekspoze ladan lè yo respire lafimen sigarèt oswa lè yo manje sa ki kontamine avèk kadmyòm. Kadmyòm domaje ren, poumon, ak zo. Yo te jwenn kadmyòm nan omwen 1,014 sou 1,669 chantye nan Lis ki Gen Priyorite Nasyonal [National Priorities List (NPL)] Ajans Pwoteksyon Anviwònman [Environmental Protection Agency (EPA)] te idantifye.

  CS249955-I

  tfacts5_haitian.pdf

 • Main Document Checksum:
 • Supporting Files:
  No Additional Files
You May Also Like: