Aldrin vaø Dieldrin- ToxFAQs : CAS soá 309-00-2 vaø 60-57-1
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i

Aldrin vaø Dieldrin- ToxFAQs : CAS soá 309-00-2 vaø 60-57-1

Filetype[PDF-190.50 KB]


 • Vietnamese

 • Details:

  • Alternative Title:
   Aldrin and dieldrin - ToxFAQs : CAS # 309-00-2 and 60-57-1 [Vietnamese]
  • Description:
   Aldrin and dieldrin - ToxFAQs : CAS # 309-00-2 and 60-57-1 [Vietnamese] Tôø thoâng tin naøy traû lôøi caùc caâu hoûi y teá thöôøng gaëp (FAQ) nhaát veà aldrin vaø dieldrin. Ñeå bieát theâm thoâng tin, haõy goïi Trung Taâm Thoâng Tin CDC theo soá 1-800-232-4636. Tôø thoâng tin naøy laø moät trong nhöõng baûn toùm taét veà caùc chaát ñoäc haïi vaø taùc ñoäng cuûa chuùng ñoái vôùi söùc khoûe. Hieåu bieát veà thoâng tin naøy laø ñieàu quan troïng, vì chaát naøy coù theå gaây haïi cho quyù vò. Caùc taùc haïi do phôi nhieãm baát kyø chaát ñoäc haïi naøo phuï thuoäc vaøo lieàu löôïng, thôøi gian, caùch thöùc quyù vò bò phôi nhieãm, ñaëc ñieåm vaø thoùi quen caù nhaân, vaø vieäc lieäu coù hieän dieän caùc chaát hoùa hoïc khaùc hay khoâng. CS249955-C Thaùng 9 naêm 2002 tfacts1_vietnamese.pdf
  • Series:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  Related Documents

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov