Welcome to CDC stacks |
Stacks Logo
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All Simple Search
Advanced Search
Aldrin ak Dyèldrin - ToxFAQs : CAS # 309-00-2 ak 60-57-1
 • Published Date:
  Septanm 2002
 • Series:
 • Language:
  HaitianCreole
Filetype[PDF-185.86 KB]


Details:
 • Alternative Title:
  Aldrin and dieldrin - ToxFAQs : CAS # 309-00-2 and 60-57-1 []
 • Description:
  Aldrin and dieldrin - ToxFAQs : CAS # 309-00-2 and 60-57-1 [Hatian Creole]

  Fèy enfòmasyon sa a bay repons pou pifò kesyon moun poze souvan (FAQs) sou sante konsènan aldrin ak dyèldrin. Pou jwenn plis enfòmasyon, rele Sant Enfòmasyon CDC (CDC Information Center) nan nimewo 1-800-232-4636. Fèy enfòmasyon sa a se youn nan yon seri rezime sou sibstans danjere ak efè yo genyen sou sante. Li enpòtan pou ou konprann enfòmasyon sa yo paske sibstans sa a ka danjere pou ou. Lè ou ekspoze nan nenpòt sibstans danjere, efè li depannde dòz la, kantite tan ou ekspoze ladan, kijan ou ekspoze ladan, karakteristik pèsonèl ou ak abitid ou, epitou si gen lòt sibstans chimik ki la lè ou ekspoze ladan.

  tfacts1_haitian.pdf

 • Main Document Checksum:
 • Supporting Files:
  No Additional Files
You May Also Like: