သင့္တြင္ COVID-19 ၏ အျပင္းအထန္ နာမက်န္းမႈ အႏၲရာယ္ ျမင့္မားေနလွ်င္ ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲ။
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
i


i

Up-to-date Information

Up-to-Date Info: To find the latest CDC information on this topic go to: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

သင့္တြင္ COVID-19 ၏ အျပင္းအထန္ နာမက်န္းမႈ အႏၲရာယ္ ျမင့္မားေနလွ်င္ ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲ။
 • Published Date:

  August 7, 2020

 • Language:
Filetype[PDF-1.81 MB]


Details:
 • Alternative Title:
  What you can do if you are at increased risk of severe illness from COVID-19 [Burmese]
 • Description:
  What you can do if you are at increased risk of severe illness from COVID-19 [Burmese] သငဖ္ ်ားနာေနလ်ွင္သငက့္ ်နး္မာေရးကၽမြ း္က်ငပ္ ညာရငွ က္ ုိေခၚဆပုိ ါ။ သငက့္ သုိ င္ ကာကယြ ႏ္ ငုိ ရ္ န္ သငလ္ ပု ေ္ ဆာငေ္ နသည့္ အဆငမ့္ ်ားရိွ ေ နာကထ္ ပ္အခ်ကမ္်ားအတကြ C္DC၏သငက့္ သုိ င္ကာကယြ န္ညး္ကုိ ၾကညပ့္ ါ။ cdc.gov/coronavirus 318235-D August 7, 2020 5:09 PM Refugees-what-you-can-do-if-you-are-at-increased-risk_MY_HR-p.pdf
 • Document Type:
 • Main Document Checksum:
 • File Type:
 • Supporting Files:
  No Additional Files
No Related Documents.

You May Also Like: