Welcome to CDC stacks |
Stacks Logo
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All Simple Search
Advanced Search
นักเดินทางที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดอยู่ (ยังคงเกิดขึ้นอยู่) ที่เดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกา
Filetype[PDF-139.84 KB]


Details:
 • Alternative Title:
  Travelers from countries with widespread sustained (ongoing) transmission arriving in the United States [Thai]
 • Description:
  Travelers from countries with widespread sustained (ongoing) transmission arriving in the United States [Thai]

  กำลังดำเนินการร่วมกับรัฐและพันธมิตรด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นเพื่อทำการใช้ข้อควรระมัดระวังทางสุขภาพหลังจากการเดินทาง เพื่อที่จะชะลอการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เดินทางเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกา

  โดยขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางของคุณ คุณจะถูกขอให้อยู่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วันนับจากเวลาที่คุณเดินทางออกจากเขตที่มีการแพร่กระจายหรือเขตที่มีการแพร่กระจายในชุมชนที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ (ประกาศเตือนการเดินทางระดับ 3)

 • Document Type:
 • Place as Subject:
 • Main Document Checksum:
You May Also Like: