Bitadyèn-1, 3 - ToxFAQsTM : CAS # 106-99-0
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
Filetype[PDF-175.91 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   1,3-butadiene : CAS # 106-99-0 [Hatian Creole]
  • Description:
   1,3-butadiene : CAS # 106-99-0 [Hatian Creole] Fèy enfòmasyon sa a bay repons pou pifò kesyon moun poze souvan (FAQs) sou sante konsènan bitadyèn-1,3. Pou jwenn plis enfòmasyon, rele Sant Enfòmasyon CDC (CDC Information Center) nan nimewo 1-800-232-4636. Fèy enfòmasyon sa a se youn nan yon seri rezime sou sibstans danjere ak efè yo genyen sou sante. Li enpòtan pou ou konprann enfòmasyon sa yo paske sibstans sa a ka danjere pou ou. Lè ou ekspoze nan nenpòt sibstans danjere, efè li depannde dòz la, kantite tan ou ekspoze ladan, kijan ou ekspoze ladan, karakteristik pèsonèl ou ak abitid ou, epitou si gen lòt sibstans chimik ki la lè ou ekspoze ladan. REZIME: Moun ekspoze nan bitadyèn-1,3 sitou lè yo respire lè ki kontamine. Yo te obsève efè li sou sistèm nève a ak iritasyon zye, nen ak gòj sou moun ki te respire lè ki kontamine avèk bitadyèn-1,3. Yo te jwenn bitadyèn-1,3 nan omwen 13 sou 1,699 chantye nan Lis ki Gen Priyorite Nasyonal [National Priorities List (NPL)] Ajans Pwoteksyon Anviwònman [Environmental Protection Agency (EPA)] te idantifye. CS249955-H tfacts28_haitian.pdf
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  Related Documents

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov