1,3-Butadiene - ToxFAQsTM : CAS soá 106-99-0
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
Filetype[PDF-193.94 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   1,3-butadiene : CAS # 106-99-0 [Vietnamese]
  • Description:
   Thaùng 10 naêm 2012 1,3-butadiene : CAS # 106-99-0 [Vietnamese] Tôø thoâng tin naøy traû lôøi caùc caâu hoûi y teá thöôøng gaëp (FAQ) nhaát veà 1,3-butadiene. Ñeå bieát theâm thoâng tin, haõy goïi Trung Taâm Thoâng Tin CDC theo soá 1-800-232-4636. Tôø thoâng tin naøy laø moät trong nhöõng baûn toùm taét veà caùc chaát ñoäc haïi vaø taùc ñoäng cuûa chuùng ñoái vôùi söùc khoûe. Hieåu bieát veà thoâng tin naøy laø ñieàu quan troïng, vì chaát naøy coù theå gaây haïi cho quyù vò. Caùc taùc haïi do phôi nhieãm baát kyø chaát ñoäc haïi naøo phuï thuoäc vaøo lieàu löôïng, thôøi gian, caùch thöùc quyù vò bò phôi nhieãm, ñaëc ñieåm vaø thoùi quen caù nhaân, vaø vieäc lieäu coù hieän dieän caùc chaát hoùa hoïc khaùc hay khoâng. CAÙC ÑIEÅM NOÅI BAÄT: Tình traïng phôi nhieãm vôùi 1,3-butadiene chuû yeáu xaûy ra do hít phaûi khoâng khí bò nhieãm 1,3-butadiene. Ñaõ quan saùt thaáy caùc taùc haïi ñoái vôùi heä thaàn kinh vaø tình traïng gaây kích öùng maét, muõi vaø hoïng ôû nhöõng ngöôøi ñaõ hít phaûi khoâng khí bò nhieãm 1,3-butadiene. 1,3-Butadiene ñaõ ñöôïc tìm thaáy ôû ít nhaát 13 trong toång soá 1,699 cô sôû thuoäc Danh Saùch Öu Tieân Quoác Gia (NPL) do Cô Quan Baûo Veä Moâi Tröôøng (EPA) xaùc ñònh. CS249955-H tfacts28_vietnamese.pdf
  • Series:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  Related Documents

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov