Baûo Veä Chính Mình khoûI Caûm Laïnh
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
i

Superseded

This Document Has Been Replaced By:

i

Retired

This Document Has Been Retired

i

Up-to-date Information

This is the latest update:

Baûo Veä Chính Mình khoûI Caûm Laïnh
Filetype[PDF-190.53 KB]


Details:
 • Alternative Title:
  Protecting yourself from cold stress [Vietnamese]
 • Description:
  Protecting yourself from cold stress [Vietnamese] Nhöõng coâng nhaân tieáp xuùc vôùi ñieàu kieän cöïc laïnh hoaëc laøm vieäc trong moâi tröôøng laïnh coù theå gaëp nguy cô bò caûm cuùm. Thôøi tieát cöïc laïnh hoaëc aåm öôùt laø moät ñieàu kieän nguy hieåm coù theå gaây ra caùc beänh lyù vaø chaán thöông ngheà nghieäp nhö giaûm thaân nhieät, boûng laïnh, bôït da chaân vaø cöôùc. Publication date from document properties. 2010-115vie.pdf
 • Main Document Checksum:
 • File Type:
 • Supporting Files:
  No Additional Files
No Related Documents.

You May Also Like: