Bò : CAS#: 7440-42-8
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
Filetype[PDF-178.71 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   Boron : CAS#: 7440-42-8 [Haitian Creole]
  • Description:
   Boron : CAS#: 7440-42-8 [Haitian Creole] F̀èy enfòmasyon sa a bay repons pou pifò kesyon moun poze souvan (FAQs) sou sante konsènan bò. Pou jwenn plis enfòmasyon, rele Sant Enfòmasyon CDC (CDC Information Center) nan nimewo 1-800-232-4636. Fèy enfòmasyon sa a se youn nan yon seri rezime sou sibstans danjere ak efè yo genyen sou sante. Li enpòtan pou ou konprann enfòmasyon sa yo paske sibstans sa a ka danjere pou ou. Lè ou ekspoze nan nenpòt sibstans danjere, efè li depannde dòz la, kantite tan ou ekspoze ladan, kijan ou ekspoze ladan, karakteristik pèsonèl ou ak abitid ou, epitou si gen lòt sibstans chimik ki la lè ou ekspoze ladan. REZIME: Moun ekspoze nan bò nan espas travay oswa lè yo itilize sèten pwodui konsomasyon. Si yon moun respire nivo modere bò sa ap irite nen li, gòj li, ak zye li. Si yon moun absòbe gwo kantite bò sa kapab lakòz domaj nan testikil li, nan entesten li, nan fwa li, nan ren li, ak nan sèvo li. Yo te jwenn bò nan omwen 164 sou 1,689 chantye nan Lis ki Gen Priyorite Nasyonal [National Priorities List (NPL)] Ajans Pwoteksyon Anviwònman [Environmental Protection Agency (EPA)] te idantifye. CS249955-G tfacts26_haitian.pdf
  • Series:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  Related Documents

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov