Bo : CAS soá 7440-42-8
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i

Bo : CAS soá 7440-42-8

Filetype[PDF-182.06 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   Boron : CAS#: 7440-42-8 [Vietnamese]
  • Description:
   Boron : CAS#: 7440-42-8 [Vietnamese] Tôø thoâng tin naøy traû lôøi caùc caâu hoûi thöôøng gaëp nhaát (FAQ) veà bo. Ñeå bieát theâm thoâng tin, haõy goïi Trung Taâm Thoâng Tin CDC theo soá 1-800-232-4636. Tôø thoâng tin naøy laø moät trong nhöõng baûn toùm taét veà caùc chaát ñoäc haïi vaø taùc ñoäng cuûa chuùng ñoái vôùi söùc khoûe. Hieåu bieát veà thoâng tin naøy laø ñieàu quan troïng, vì chaát naøy coù theå gaây haïi cho quyù vò. Caùc taùc haïi do phôi nhieãm baát kyø chaát ñoäc haïi naøo phuï thuoäc vaøo lieàu löôïng, thôøi gian, caùch thöùc quyù vò bò phôi nhieãm, ñaëc ñieåm vaø thoùi quen caù nhaân, vaø vieäc lieäu coù hieän dieän caùc chaát hoùa hoïc khaùc hay khoâng. CAÙC ÑIEÅM NOÅI BAÄT: Phôi nhieãm vôùi bo xaûy ra taïi nôi laøm vieäc hoaëc do söû duïng moät soá saûn phaåm tieâu duøng. Hít phaûi haøm löôïng bo vöøa phaûi seõ gaây kích öùng cho muõi, hoïng vaø maét. Tieâu thuï löôïng lôùn bo coù theå gaây toån thöông cho tinh hoaøn, ruoät, gan, thaän vaø naõo. Bo ñaõ ñöôïc tìm thaáy taïi ít nhaát 164 trong soá 1,689 cô sôû thuoäc Danh Saùch Öu Tieân Quoác Gia (NPL) do Cô Quan Baûo Veä Moâi Tröôøng (EPA) xaùc ñònh. CS249955-G tfacts26_vietnamese.pdf
  • Series:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  Related Documents

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov