Iranyòm Natirèl ak Iranyòm Pòv - ToxFAQs™ : CAS # 7440-61-1
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i

Iranyòm Natirèl ak Iranyòm Pòv - ToxFAQs™ : CAS # 7440-61-1

Filetype[PDF-190.37 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   Natural & depleted uranium - ToxFAQs : CAS # 7440-61-1 [Hatian Creole]
  • Description:
   Natural & depleted uranium - ToxFAQs : CAS # 7440-61-1 [Hatian Creole] Fèy enfòmasyon sa a bay repons pou pifò kesyon moun poze souvan (FAQs) sou sante konsènan iranyòm natirèl ak iranyòm pòv. Pou jwenn plis enfòmasyon, rele Sant Enfòmasyon CDC (CDC Information Center) nan nimewo 1-800-232-4636. Fèy enfòmasyon sa a se youn nan yon seri rezime sou sibstans danjere ak efè yo genyen sou sante. Li enpòtan pou ou konprann enfòmasyon sa yo paske sibstans sa a ka danjere pou ou. Lè ou ekspoze nan nenpòt sibstans danjere, efè li depannde dòz la, kantite tan ou ekspoze ladan, kijan ou ekspoze ladan, karakteristik pèsonèl ou ak abitid ou, epitou si gen lòt sibstans chimik ki la lè ou ekspoze ladan. REZIME: Iranyòm natirèl se yon sibstans chimik ki egziste nan lanati epi radyo-aktif yon fason modere. Iranyòm pòv se yon melanj izotòp iranyòm natirèl ajiste ki mwen radyo-aktif. Tout moun ekspoze nan fèb kantite iranyòm nan manje, dlo, ak lè. Si yon moun ekspoze nan nivo iranyòm natirèl ki wo oswa nan nivo iranyòm pòv ki wo sa kapab lakòz li gen maladi ren. Yo te jwenn iranyòm nan omwen 67 sou 1,699 chantye nan Lis ki Gen Priyorite Nasyonal [National Priorities List (NPL)] Ajans Pwoteksyon Anviwònman [Environmental Protection Agency (EPA)] te idantifye. CS249955-AJ tfacts150_haitian.pdf
  • Series:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  Related Documents

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov