Urani Töï Nhieân vaø Urani Caën - ToxFAQs™ : CAS soá 7440-61-1
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.

Search our Collections & Repository

For very narrow results

When looking for a specific result

Best used for discovery & interchangable words

Recommended to be used in conjunction with other fields

Dates

to

Document Data
Library
People
Clear All
Clear All

For additional assistance using the Custom Query please check out our Help Page

i

Urani Töï Nhieân vaø Urani Caën - ToxFAQs™ : CAS soá 7440-61-1

Filetype[PDF-207.57 KB]Details:

 • Alternative Title:
  Natural & depleted uranium - ToxFAQs : CAS # 7440-61-1 [Vietnam]
 • Corporate Authors:
 • Description:
  Natural & depleted uranium - ToxFAQs : CAS # 7440-61-1 [Vietnam]

  Tôø thoâng tin naøy traû lôøi caùc caâu hoûi y teá thöôøng gaëp (FAQ) nhaát veà urani töï nhieân vaø urani caën. Ñeå bieát theâm thoâng tin, haõy goïi Trung Taâm Thoâng Tin CDC theo soá 1-800-232-4636. Tôø thoâng tin naøy laø moät trong nhöõng baûn toùm taét veà caùc chaát ñoäc haïi vaø taùc ñoäng cuûa chuùng ñoái vôùi söùc khoûe. Hieåu bieát veà thoâng tin naøy laø ñieàu quan troïng, vì chaát naøy coù theå gaây haïi cho quyù vò. Caùc taùc haïi do phôi nhieãm baát kyø chaát ñoäc haïi naøo phuï thuoäc vaøo lieàu löôïng, thôøi gian, caùch thöùc quyù vò bò phôi nhieãm, ñaëc ñieåm vaø thoùi quen caù nhaân, vaø vieäc lieäu coù hieän dieän caùc chaát hoùa hoïc khaùc hay khoâng.

  CAÙC ÑIEÅM NOÅI BAÄT: Urani töï nhieân laø chaát hoùa hoïc xuaát hieän trong töï nhieân coù tính phoùng xaï nheï. Urani caën laø hoãn hôïp ñieàu chænh cuûa caùc ñoàng vò urani töï nhieân coù tính phoùng xaï ít hôn. Moïi ngöôøi bò phôi nhieãm vôùi löôïng urani thaáp thoâng qua thöùc aên, nöôùc vaø khoâng khí. Phôi nhieãm vôùi haøm löôïng urani töï nhieân hoaëc urani caën cao coù theå gaây beänh thaän. Urani ñaõ ñöôïc tìm thaáy ôû ít nhaát 67 trong toång soá1,699 cô sôû thuoäc Danh Saùch Öu Tieân Quoác Gia (NPL) do Cô Quan Baûo Veä Moâi Tröôøng (EPA) xaùc ñònh.

  CS249955-AJ

  tfacts150_vietnamese.pdf

 • Subjects:
 • Series:
 • Document Type:
 • Genre:
 • Collection(s):
 • Main Document Checksum:
 • Download URL:
 • File Type:

Supporting Files

 • No Additional Files
More +

Related Documents

You May Also Like

Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov