Monoksid Kabòn : CAS # 630-08-0
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.

Search our Collections & Repository

For very narrow results

When looking for a specific result

Best used for discovery & interchangable words

Recommended to be used in conjunction with other fields

Dates

to

Document Data
Library
People
Clear All
Clear All

For additional assistance using the Custom Query please check out our Help Page

i

Monoksid Kabòn : CAS # 630-08-0

Filetype[PDF-192.43 KB]


HaitianCreole

Details:

 • Alternative Title:
  Carbon monoxide : CAS#: 630-08-0 [Hatian Creole]
 • Corporate Authors:
 • Description:
  Septanm 2007

  Carbon monoxide : CAS#: 630-08-0 [Hatian Creole]

  Fèy enfòmasyon sa a bay repons pou pifò kesyon moun poze souvan (FAQs) sou sante konsènan monoksid kabòn. Pou jwenn plis enfòmasyon, rele Sant Enfòmasyon CDC (CDC Information Center) nan nimewo 1-800-232-4636. Fèy enfòmasyon sa a se youn nan yon seri rezime sou sibstans danjere ak efè yo genyen sou sante. Li enpòtan pou ou konprann enfòmasyon sa yo paske sibstans sa a ka danjere pou ou. Lè ou ekspoze nan nenpòt sibstans danjere, efè li depannde dòz la, kantite tan ou ekspoze ladan, kijan ou ekspoze ladan, karakteristik pèsonèl ou ak abitid ou, epitou si gen lòt sibstans chimik ki la lè ou ekspoze ladan.

  REZIME: Tout moun ekspoze nan monoksid kabòn nan anpil nivo diferan lè yo respire lè a. Si yon moun respire gwo kantite monoksid kabòn sa ka menase lavi li. Moun ki toujou gen maladi kadyo-vaskilè ak/oswa maladi respiratwa ka sitou frajil nan monoksid kabòn. Yo te jwenn sibstans chimik sa a nan omwen 12 sou 1,699 chantye nan Lis ki Gen Priyorite Nasyonal [National Priorities List (NPL)] Ajans Pwoteksyon Anviwònman [Environmental Protection Agency (EPA)] te idantifye.

  CS249955-J

  tfacts201_haitian.pdf

 • Subjects:
 • Series:
 • Document Type:
 • Genre:
 • Collection(s):
 • Main Document Checksum:
 • Download URL:
 • File Type:

Supporting Files

 • No Additional Files
More +

Related Documents

You May Also Like

Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov