Monoksid Kabòn : CAS # 630-08-0
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i


Monoksid Kabòn : CAS # 630-08-0

 • Published Date:

  2009/09/01

 • Series:
 • Language:
  HaitianCreole
Filetype[PDF-192.43 KB]


Details:
 • Alternative Title:
  Carbon monoxide : CAS#: 630-08-0 [Hatian Creole]
 • Description:
  Septanm 2007 Carbon monoxide : CAS#: 630-08-0 [Hatian Creole] Fèy enfòmasyon sa a bay repons pou pifò kesyon moun poze souvan (FAQs) sou sante konsènan monoksid kabòn. Pou jwenn plis enfòmasyon, rele Sant Enfòmasyon CDC (CDC Information Center) nan nimewo 1-800-232-4636. Fèy enfòmasyon sa a se youn nan yon seri rezime sou sibstans danjere ak efè yo genyen sou sante. Li enpòtan pou ou konprann enfòmasyon sa yo paske sibstans sa a ka danjere pou ou. Lè ou ekspoze nan nenpòt sibstans danjere, efè li depannde dòz la, kantite tan ou ekspoze ladan, kijan ou ekspoze ladan, karakteristik pèsonèl ou ak abitid ou, epitou si gen lòt sibstans chimik ki la lè ou ekspoze ladan. REZIME: Tout moun ekspoze nan monoksid kabòn nan anpil nivo diferan lè yo respire lè a. Si yon moun respire gwo kantite monoksid kabòn sa ka menase lavi li. Moun ki toujou gen maladi kadyo-vaskilè ak/oswa maladi respiratwa ka sitou frajil nan monoksid kabòn. Yo te jwenn sibstans chimik sa a nan omwen 12 sou 1,699 chantye nan Lis ki Gen Priyorite Nasyonal [National Priorities List (NPL)] Ajans Pwoteksyon Anviwònman [Environmental Protection Agency (EPA)] te idantifye. CS249955-J tfacts201_haitian.pdf
 • Main Document Checksum:
 • File Type:
 • Supporting Files:
  No Additional Files

You May Also Like: