Monoxit Caùcbon : CAS soá 630-08-0
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.

Search our Collections & Repository

All these words:

For very narrow results

This exact word or phrase:

When looking for a specific result

Any of these words:

Best used for discovery & interchangable words

None of these words:

Recommended to be used in conjunction with other fields

Language:

Dates

Publication Date Range:

to

Document Data

Title:

Document Type:

Library

Collection:

Series:

People

Author:

Help
Clear All

Query Builder

Query box

Help
Clear All

For additional assistance using the Custom Query please check out our Help Page

i

Monoxit Caùcbon : CAS soá 630-08-0

Filetype[PDF-206.92 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   Carbon monoxide : CAS#: 630-08-0 [Vietnamese]
  • Description:
   Thaùng 9 naêm 2007

   Carbon monoxide : CAS#: 630-08-0 [Vietnamese]

   Tôø thoâng tin naøy traû lôøi caùc caâu hoûi y teá thöôøng gaëp (FAQ) nhaát veà monoxit caùcbon. Ñeå bieát theâm thoâng tin, haõy goïi Trung Taâm Thoâng Tin CDC theo soá 1-800-232-4636. Tôø thoâng tin naøy laø moät trong nhöõng baûn toùm taét veà caùc chaát ñoäc haïi vaø taùc ñoäng cuûa chuùng ñoái vôùi söùc khoûe. Hieåu bieát veà thoâng tin naøy laø ñieàu quan troïng, vì chaát naøy coù theå gaây haïi cho quyù vò. Caùc taùc haïi do phôi nhieãm baát kyø chaát ñoäc haïi naøo phuï thuoäc vaøo lieàu löôïng, thôøi gian, caùch thöùc quyù vò bò phôi nhieãm, ñaëc ñieåm vaø thoùi quen caù nhaân, vaø vieäc lieäu coù hieän dieän caùc chaát hoùa hoïc khaùc hay kho.

   CAÙC ÑIEÅM NOÅI BAÄT: Taát caû moïi ngöôøi ñeàu bò phôi nhieãm vôùi monoxit caùcbon ôû caùc haøm löôïng khaùc nhau do hít phaûi löôïng naøy trong khoâng khí. Hít phaûi löôïng lôùn monoxit caùcbon coù theå ñe doïa tính maïng. Nhöõng ngöôøi ñang bò beänh veà tim maïch vaø/hoaëc beänh veà ñöôøng hoâ haáp coù theå ñaëc bieät deã bò monoxit caùcbon laøm toån thöông. Chaát hoùa hoïc naøy ñaõ ñöôïc tìm thaáy ôû ít nhaát 12 trong toång soá 1,699 cô sôû thuoäc Danh Saùch Öu Tieân Quoác Gia (NPL) do Cô Quan Baûo Veä Moâi Tröôøng (EPA) xaùc ñònh.

   CS249955-J

   tfacts201_vietnamese.pdf

  • Series:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  Related Documents

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov