Nhoâm - ToxFAQsTM : CAS soá 7429-90-5
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i

Nhoâm - ToxFAQsTM : CAS soá 7429-90-5

Filetype[PDF-186.81 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   Aluminum : CAS#: 7429-90-5 [Vietnamese]
  • Description:
   Aluminum : CAS#: 7429-90-5 [Vietnamese] Tôø thoâng tin naøy traû lôøi caùc caâu hoûi y teá thöôøng gaëp (FAQ) nhaát veà nhoâm. Ñeå bieát theâm thoâng tin, haõy goïi Trung Taâm Thoâng Tin CDC theo soá 1-800-232-4636. Tôø thoâng tin naøy laø moät trong nhöõng baûn toùm taét veà caùc chaát ñoäc haïi vaø taùc ñoäng cuûa chuùng ñoái vôùi söùc khoûe. Hieåu bieát veà thoâng tin naøy laø ñieàu quan troïng, vì chaát naøy coù theå gaây haïi cho quyù vò. Caùc taùc haïi do phôi nhieãm baát kyø chaát ñoäc haïi naøo phuï thuoäc vaøo lieàu löôïng, thôøi gian, caùch thöùc quyù vò bò phôi nhieãm, ñaëc ñieåm vaø thoùi quen caù nhaân, vaø vieäc lieäu coù hieän dieän caùc chaát hoùa hoïc khaùc hay khoâng. CAÙC ÑIEÅM NOÅI BAÄT: Moïi ngöôøi ñeàu bò phôi nhieãm vôùi haøm löôïng nhoâm thaáp coù trong thöïc phaåm, khoâng khí, nöôùc vaø ñaát. Phôi nhieãm vôùi haøm löôïng lôùn nhoâm coù theå daãn tôùi caùc vaán ñeà veà hoâ haáp vaø thaàn kinh. Nhoâm (daïng hôïp chaát keát hôïp vôùi caùc nguyeân toá khaùc) ñaõ ñöôïc tìm thaáy taïi ít nhaát 596 trong soá 1,699 cô sôû thuoäc Danh Saùch Öu Tieân Quoác Gia do Cô Quan Baûo Veä Moâi Tröôøng (EPA) xaùc ñònh. CS249955-D tfacts22_vietnamese.pdf
  • Series:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  Related Documents

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov