Khi bò cuùp ñieän, giöõ maùy phaùt ñieän beân ngoaøi
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i

Khi bò cuùp ñieän, giöõ maùy phaùt ñieän beân ngoaøi

Filetype[PDF-503.20 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   When your furnace kicks on, be sure poison gas isn't coming out [Vietnamese]
  • Description:
   When your furnace kicks on, be sure poison gas isn't coming out [Vietnamese] Maùy phaùt ñieän xaùch/ñaåy tay phuï coù theå phaùt khí ñoäc carbon oxit (CO). CO laø chaát khí khoâng coù muøi, khoâng maøu coù theå gieát ngöôøi maø khoâng caûnh caùo. Chuùng ñaõ gaây töû vong ñeán haøng traêm ngöôøi haøng naêm vaø laøm cho haøng ngaøn ngöôøi bò beänh nghieâm troïng. Publication date from document properties.
  • Document Type:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov