Tôø Thoâng Tin veà Nhieãm Ñoäc Cacbon Oxit
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
i

Superseded

This Document Has Been Replaced By:

i

Retired

This Document Has Been Retired

i

Up-to-date Information

This is the latest update:

Tôø Thoâng Tin veà Nhieãm Ñoäc Cacbon Oxit
Filetype[PDF-86.93 KB]


Details:
  • Description:
    Cacbon Oxit, hay CO, laø moät khí khoâng muøi, khoâng maøu coù theå gaây beänh ñoät ngoät vaø töû vong. Cacbon Oxit thöôøng coù trong hôi khoùi ñoát chaùy, nhö khoùi töø xe nhaø hoaëc xe taûi, maùy nhoû xaøi xaêng, loø naáu, ñeøn loàng, than vaø goã ñoát, vaø loø xaøi khí vaø heä thoáng söôûi. Cacbon Oxit töø nhöõng nguoàn naøy tích tuï trong choã bít kín hoaëc bít kín moät nöûa. Ngöôøi vaø suùc vaät trong nhöõng choã naøy coù theå bò nhieãm ñoäc khi hít vaøo.
  • Main Document Checksum:
  • File Type:
  • Supporting Files:
    No Additional Files

You May Also Like: