Nguy hieåm! Bò ngoä ñoäc vôùi carbon oxit (CO)
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i

Nguy hieåm! Bò ngoä ñoäc vôùi carbon oxit (CO)

Filetype[PDF-290.45 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   Danger! : carbon monoxide (CO) poisoning [Vietnamese]
  • Description:
   Danger! : carbon monoxide (CO) poisoning [Vietnamese] Carbon oxit (CO) laø chaát khí khoâng coù muøi, khoâng maøu coù theå gieát ngöôøi maø khoâng caûnh caùo. Chuùng ñaõ gaây töû vong ñeán haøng traêm ngöôøi haøng naêm vaø laøm cho haøng ngaøn ngöôøi bò beänh naëng hôn. Raát nhieàu ñoà duøng trong nhaø keå caû khí ñoát- vaø daàu ñoát cho loø söôûi, maùy phaùt ñieän saùch/ñaåy tay, vaø loø nöôùng baèng than phaùt ra khí ñoäc naøy. campaign_flyer_VI.pdf Publication date from document properties.
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov