Asen (Thaïch tín) : CAS soá 7440-38-2
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i


Asen (Thaïch tín) : CAS soá 7440-38-2

 • Published Date:

  Thaùng 8 naêm 2007

 • Series:
 • Language:
Filetype[PDF-183.31 KB]


Details:
 • Alternative Title:
  Arsenic : CAS#: 7440-38-2 [Vietnamese]
 • Description:
  Arsenic : CAS#: 7440-38-2 [Vietnamese] Tôø thoâng tin naøy traû lôøi caùc caâu hoûi y teá thöôøng gaëp (FAQ) nhaát veà asen. Ñeå bieát theâm thoâng tin, haõy goïi Trung Taâm Thoâng Tin CDC theo soá 1-800-232-4636. Tôø thoâng tin naøy laø moät trong nhöõng baûn toùm taét veà caùc chaát ñoäc haïi vaø taùc ñoäng cuûa chuùng ñoái vôùi söùc khoûe. Hieåu bieát veà thoâng tin naøy laø ñieàu quan troïng, vì chaát naøy coù theå gaây haïi cho quyù vò. Caùc taùc haïi do phôi nhieãm baát kyø chaát ñoäc haïi naøo phuï thuoäc vaøo lieàu löôïng, thôøi gian, caùch thöùc quyù vò bò phôi nhieãm, ñaëc ñieåm vaø thoùi quen caù nhaân, vaø vieäc lieäu coù hieän dieän caùc chaát hoùa hoïc khaùc hay khoâng. CS249955-E tfacts2_vietnamese.pdf
 • Main Document Checksum:
 • File Type:
 • Supporting Files:
  No Additional Files

You May Also Like: