Welcome to CDC stacks | Baûo veä nhính nình khoûI phôi naéng - 41419 | Stephen B. Thacker CDC Library collection
Stacks Logo
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All Simple Search
Advanced Search
Filetype[PDF-225.19 KB]


Details:
 • Description:
  Protecting yourself from sun exposure [Vietnamese]

  Baát kyø ai laøm vieäc ngoaøi trôøi cuõng ñeàu bò phôi nhieãm tia cöïc tím (UV) cuûa maët trôøi, ngay caû nhöõng ngaøy trôøi nhieàu maây. Tia UV laø moät phaàn cuûa aùnh naéng, laø moät daïng khoâng nhìn thaáy cuûa böùc xaï. Coù ba loaïi tia UV. UVA ñöôïc cho raèng gaây toån thöông caùc moâ lieân keát vaø taêng nguy cô ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa beänh ung thö da. UVB thaâm nhaäp vaøo da noâng hôn nhöng vaãn coù theå gaây ra moät vaøi loaïi ung thö da. UVC töï nhieân ñöôïc haáp thuï bôûi khoâng khí vaø khoâng gaây nguy hieåm.

  Publication date from document properties.

  2010-116vie.pdf

 • Supporting Files:
  No Additional Files
No Related Documents.
You May Also Like: