Welcome to CDC stacks |
Stacks Logo
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All Simple Search
Advanced Search
Medikaman pou Pran pou Pa Gen Malarya Pandan W ap Vwayaje - Klowokin (Aralen™)
 • Published Date:
  6/27/14
 • Language:
  HaitianCreole
Filetype[PDF-412.56 KB]


Details:
 • Alternative Title:
  Medicines for the prevention of malaria while traveling - Chloroquine [Haitian Creole]
 • Description:
  Kisa klowokin? -- Kimoun ki kapab pran klowokin? -- Kimoun ki pa ta dwe pran klowokin? -- Kijan mwen ta dwe pran klowokin? -- Ki kote mwen kapab achte klowokin? -- Nan ki kote nan lemonn yo kapab itilize klowokin prevansyon malarya sou vwayajè yo? -- Èske klowokin ap reyaji avèk lòt medikaman mwen yo? -- Ki efè segondè klowokin ka lakòz? -- Lòt konsiderasyon -- Konbyen tan mwen ka itilize klowokin san risk? -- Pou jwenn plis enfòmasyon.

  Medicines for the prevention of malaria while traveling - Chloroquine [Haitian Creole]

  Idwoksi-klowokin (ki rele silfat idwoksi-klowokin tou) se yon medikaman kont atrit ou kapab pran tou pou pa gen malarya. Li disponib nan Etazini sou preskripsyon sèlman. Yo vann li sou non komèsyal Plaquenil, epi yo vann li tou kòm yon medikaman jenerik. Li disponib an grenn baz 155mg (sèl 200mg).

  Ou ta dwe konnen grenn baz 155mg se menm ak grenn sèl 200mg. Se senpleman de (2) fason diferan pou dekri menm bagay la.

  Doktè kapab preskri ou idwoksi-klowokin pou swa pou pa pran malarya oswa pou trete malarya.

  Fèy enfòmasyon sa a bay enfòmasyon sou fason pou itilize medikaman an pou pa pran enfeksyon maladi lè w ap vwayaje.

  CS237187-A

 • Main Document Checksum:
 • Supporting Files:
  No Additional Files
No Related Documents.
You May Also Like: