Welcome to CDC stacks |
Stacks Logo
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All Simple Search
Advanced Search
Medikaman pou Pran pou Pa Gen Malarya Pandan W ap Vwayaje - Mefloquine
 • Published Date:
  6/27/14
 • Language:
  HaitianCreole
Filetype[PDF-432.97 KB]


Details:
 • Alternative Title:
  Medicines for the prevention of malaria while traveling - Mefloquine [Haitian Creole]
 • Description:
  Kisa mefloquineye? -- Kimoun ki kapab pran mefloquineye? -- Kimoun ki pa ta dwe pran mefloquineye? -- Kijan mwen ta dwe pran mefloquineye? -- Ki kote mwen kapab achte mefloquineye? -- Nan ki kote nan lemonn yo kapab itilize mefloquine pou prevansyon malarya sou vwayajè yo? -- Èske mefloquineye ap reyaji avèk lòt medikaman mwen yo? -- Ki efè segondè mefloquineye ka lakòz? -- Lòt konsiderasyon -- Konbyen tan mwen ka itilize mefloquine san risk? -- Pou jwenn plis enfòmasyon.

  Medicines for the prevention of malaria while traveling - Mefloquine [Haitian Creole]

  Mefloquine (ki rele kloridrat mefloquine tou) se yon medikaman kont malarya. Li disponib nan Etazini sou preskripsyon sèlman. Li disponib kòm yon medikaman jenerik epitou yo konn vann li sou non mak komèsyal Lariam. Li disponib an grenn baz 228mg (sèl 250mg).

  Grenn baz 228mg se menm ak grenn sèl 250mg. Se senpleman de (2) fason diferan pou dekri menm bagay la.

  Doktè kapab preskri mefloquine pou swa tretman oswa prevansyon malarya.

  Fèy enfòmasyon sa a bay enfòmasyon sou fason pou itilize medikaman an pou pa pran enfeksyon maladi lè w ap vwayaje.

  CS237187-F

 • Main Document Checksum:
 • Supporting Files:
  No Additional Files
No Related Documents.
You May Also Like: