Welcome to CDC stacks |
Stacks Logo
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All Simple Search
Advanced Search
Medikaman pou Pran pou Pa Gen Malarya Pandan W ap Vwayaje - Primaquine
 • Published Date:
  6/27/14
 • Language:
  HaitianCreole
Filetype[PDF-417.80 KB]


Details:
 • Alternative Title:
  Medicines for the prevention of malaria while traveling - Primaquine [Haitian Creole]
 • Description:
  Kisa primaquine? -- Kimoun ki kapab pran primaquine? -- Kimoun ki pa ta dwe pran primaquine? -- Kijan mwen ta dwe pran primaquine? -- Ki kote mwen kapab achte primaquine? -- Nan ki kote nan lemonn yo kapab itilize primaquine pou prevansyon malarya sou vwayajè yo? -- Èske primaquine ap reyaji avèk lòt medikaman mwen yo? -- Ki efè segondè idwoksiklowokin ka lakòz? -- Lòt konsiderasyon -- Konbyen tan mwen ka itilize mefloquine san risk? -- Pou jwenn plis enfòmasyon.

  Medicines for the prevention of malaria while traveling - Primaquine [Haitian Creole]

  Primaquine (ki rele fosfat primaquine tou) se yon medikaman kont malarya ki disponib nan Etazini sou preskripsyon sèlman. Li disponib an grenn baz 15mg (sèl 26.3mg).

  Ou ta dwe konnen grenn baz 15mg se menm ak grenn sèl 26.3mg. Se senpleman de (2) fason diferan pou dekri menm bagay la.

  Primaquine gen twa (3) itilizasyon diferan. Doktè kapab preskri li sèlman pou prevansyon malarya pandan w ap vwayaje pou vwayaj kout nan zòn kote gen yon sèten kalite malarya (P. vivax) sitou (gade kat jewografik ki anba la a). Doktè kapab preskri li ansanm avèk yon medikaman pou prevansyon malarya apre ou retounen nan yon vwayaj ki dire anpil tan. Finalman, doktè kapab preskri li kòm pati yon melanj avèk yon lòt medikaman pou trete malarya.

  Fèy enfòmasyon sa a bay enfòmasyon sou fason pou itilize medikaman an pou pa pran enfeksyon malarya lè ou nan vwayaj pou yon tan ki kout ak nan vwayaj pou yon tan ki long.

  CS237187-E

 • Main Document Checksum:
 • Supporting Files:
  No Additional Files
No Related Documents.
You May Also Like: