དུས་སྟོན་དང་ འཛོམས་འདུ་ཚུའི་ཞིབ་བལྟས་ཚུ།
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i


i

Up-to-date Information

Up-to-Date Info: To find the latest CDC information on this topic go to: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

དུས་སྟོན་དང་ འཛོམས་འདུ་ཚུའི་ཞིབ་བལྟས་ཚུ།

 • Published Date:

  Dec. 31, 2020

 • Language:
Filetype[PDF-246.33 KB]


Details:
 • Alternative Title:
  Considerations for events and gatherings [Dzongkha]
 • Description:
  Considerations for events and gatherings [Dzongkha] Updated Dec. 31, 2020 ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ཨིས་ཊེཌས་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ མི་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ དུས་སྟོན་དང་ འཛོམས་འདུ་ཚུའི་འཆར་གཞི་དང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ནད་གཞི་བཀག་འཛིན་དང་སྔོན་འགོག་ལྟེ་བ་གིས་ མི་ངོམ་དང་ མི་སྡེ་ཚུའི་ཉེན་སྲུང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཀོ་ཝིཊ་-༡༩ ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་ནི་ལས་ སྔོན་འགོག་འབད་ཐབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཞིབ་བལྟས་ཚུ་ ཕུལཝ་ཨིན།དུས་སྟོན་འཆར་འགོད་པ་ཚུ་དང་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གིས་ མངའ་སྡེ་དང་ས་གནས་ཀྱི་གསོ་བའི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དགོས་མཁོ་དང་ གནས་སྟངས་ཚུ་དང་མཐུན་ཚུགས་པའི་བདེ་སྒྲིག་བཟོ་སྟེ་ ཞིབ་བལྟས་འདི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་དང་ ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ གཏན་འབེབས་བཟོ་ཚུགས།ཀོ་ཝིཊ་-༡༩ གི་ནད་འབུཔ་གི་ཁྱབ་སྤེལ་ཚུ་ མི་སྡེ་ཚུ་ནང་ སོ་སོ་ཨིནམ་ལས་ ཞིབ་བལྟས་ཚུ་གིས་ ངལ་གསོའི་སྐབས་འཛོམས་འདུ་རི་རི་འབད་དགོ་ས་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་མངའ་སྡེ་དང་ ས་གནས་ དེ་ལས་ མངའ་ཁོངས་དང་ ཡང་ན་ རིགས་ཚན་གང་རུང་གི་གཟུགས་ཁམས་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ དེ་ལས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་དགོཔ་དང་ སོར་ཚབ་འབད་ནི་མེན།འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་གིས་ ད་ལྟོའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དགའ་སྟོན་འདི་ ཕར་འཕུལ་རྐྱབ་ནི་དང་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ མི་ངོམ་གྱི་གྱངས་ཁ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་མར་ཕབ་འབད་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོ།
 • Content Notes:
  ལམ་སྟོན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ། -- ཀོ་ཝིཊ་-༡༩ གི་ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་ནི་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ནི། -- ཁྱབ་སྤེལ་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་པའི་སྤྱོད་ལམ་བཟང་པོ་ཚུ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི། -- མཐའ་འཁོར་ཧིང་སངས་སང་སྦེ་བཞག་ནི། -- ལག་ལེན་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་འཐབ་ནི། --ག་འབད་རུང་ ན་བ་ཅིན་སྒྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ
 • Document Type:
 • Main Document Checksum:
 • File Type:
No Related Documents.

You May Also Like: