برای حفاظت از خود و دیگران نیاز است چه اطلاعاتی را در مورد کووید-19 بدانید
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
i

Superseded

This Document Has Been Replaced By:

i

Retired

This Document Has Been Retired

i

Up-to-date Information

This is the latest update:

برای حفاظت از خود و دیگران نیاز است چه اطلاعاتی را در مورد کووید-19 بدانید
 • Published Date:

  06/01/2020

 • Up-to-Date Info:
  To find the latest CDC information on this topic go to: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
 • Language:
Filetype[PDF-368.57 KB]


Details:
 • Alternative Title:
  What you should know about COVID 19 to protect yourself and others [Farsi] ; به پیشـگیری از انتقال بیماری های تنفسـی مانند کووید 19- کمک کنید. ; cdc.gov/COVID19 ; 316351-I April 7, 2020 9:58 AM ; stop-the-spread-of-germs-farsi.pdf ;
 • Description:
  What you should know about COVID-19 to protect yourself and others [Farsi] به پیشـگیری از انتقال بیماری های تنفسـی مانند کووید 19- کمک کنید. cdc.gov/COVID19 06/01/2020 CS 314937-O 2019-ncov-factsheet-Farsi.pdf
 • Document Type:
 • Main Document Checksum:
 • File Type: