Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
i


Veà Laïi Caên Nhaø Ñaõ Bò Ngaäp Luït cuûa Quyù Vò
Filetype[PDF-106.08 KB]


Details:
 • Alternative Title:
  Reentering your flooded home [Vietnamese]
 • Description:
  27 thaùng Möôøi, 2004 Vietnamese translation of “Reentering Your Flooded Home" (http://www.bt.cdc.gov/disasters/mold/reenter.asp) Khi trôû laïi caên nhaø ñaõ bò ngaäp luït sau thieân tai nhö baõo, loác, vaø luït loäi, haõy nhôù raèng caên nhaø cuûa quyù vò coù theå bò oâ nhieãm bôûi naám moác hoaëc nöôùc coáng, coù theå gaây ra caùc hieåm hoïa ñeán söùc khoûe cho gia ñình quyù vò.
 • Main Document Checksum:
 • File Type:
 • Supporting Files:
  No Additional Files
No Related Documents.

You May Also Like: